Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van maatschap T FUNDAMENT, met zetel te 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48 en KBO-nummer 0694.985.994 (verder ’T FUNDAMENT’). Door deze T FUNDAMENT Website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

INHOUD VAN DE T FUNDAMENT WEBSITE

T FUNDAMENT en de Fundamentoren (afhankelijk van het onderdeel van de T FUNDAMENT Website) streven ernaar de inhoud en informatie van de T FUNDAMENT Website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze T FUNDAMENT Website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluiten T FUNDAMENT en de Fundamentoren uitdrukkelijk hun aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garanderen noch TFUNDAMENT, noch de Fundamentoren bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.
T FUNDAMENT en de Fundamentoren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

WERKING VAN DE T FUNDAMENT WEBSITE

Daarenboven streeft T FUNDAMENT naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de T FUNDAMENT Website. T FUNDAMENT kan evenwel niet garanderen dat de T FUNDAMENT Website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

De toegang tot de T FUNDAMENT Website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde onaangekondigd onderbroken worden, geheel of ten dele. T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor de T FUNDAMENT Website ten allen tijde af te sluiten, om welke reden ook, tijdelijk dan wel definitief, voor alle dan wel bepaalde personen of bepaalde delen ervan en ongeacht de stand van de dienstverlening. T FUNDAMENT is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die voortvloeit uit de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de T FUNDAMENT Website, noch voor technische storingen in de communicatiekanalen die via de T FUNDAMENT Website ter beschikking worden gesteld.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendom over de T FUNDAMENT Website en de informatie en afbeeldingen erop verspreid berust uitsluitend bij T FUNDAMENT, dan wel heeft T FUNDAMENT een beperkt gebruiksrecht verkregen met betrekking tot de aangeleverde informatie of afbeelding van een derde partij (bv. de Fundamentoren). Onder intellectuele eigendom worden onder meer
begrepen alle rechten van intellectuele eigendom in België of elders en die in verband staan met de T FUNDAMENT Website en de erop gepubliceerde inhoud, daaronder begrepen de knowhow en handelsgeheimen. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de T FUNDAMENT Website zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van T FUNDAMENT. De inhoud van aangelegde databanken wordt beschermd
door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Het is niet toegestaan om via de T FUNDAMENT Website bekomen en intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz… te wijzigen, te verwijderen, te delen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.

WIJZIGINGEN

T FUNDAMENT kan deze gebruikersvoorwaarden op ieder moment wijzigen. T FUNDAMENT zal de laatste versie van deze gebruikersvoorwaarden op de T FUNDAMENT Website publiceren. Het is dus aan te raden deze gebruikersvoorwaarden periodiek te bekijken.
Deze gebruikersvoorwaarden werden voor het laatst op 19 september 2018 geüpdatet.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden tot de uitsluitende bevoegdheid van de
bevoegde rechtbank van het arrondissement waar T FUNDAMENT haar zetel heeft.

CONTACT

Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met deze gebruikersvoorwaarden in te dienen?
Neem dan contact op met T FUNDAMENT via info@tfundament.be. U kunt T FUNDAMENT
(maatschap, KBO-nummer 0694.985.994) ook steeds berichten via gewone post op haar zetel:
8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48.
Veel surfplezier!

T FUNDAMENT PRIVACY POLICY

T FUNDAMENT is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom streeft T FUNDAMENT ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en in het algemeen te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij zal T FUNDAMENT steeds de beginselen van rechtmatigheid,
behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid in acht nemen.

T FUNDAMENT wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over: – welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld; – op grond waarvan en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt; – hoe ze worden beschermd; – met wie ze worden gedeeld;
en – hoe lang ze worden bewaard. Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.
Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens.
Bij verschillende verrichtingen zal verwezen worden naar deze privacy policy, waarna u zal gevraagd worden om te bevestigen dat u deze gelezen en begrepen heeft en u zich ermee akkoord verklaart.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op welke wijze verzamelt T FUNDAMENT persoonsgegevens?
Op de T FUNDAMENT Website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u zich registreert, zich abonneert op een nieuwsbrief of andere dienstverlening of om informatie
vraagt. Ook is het mogelijk dat u via andere kanalen (zoals per e-mail, via social media, tijdens evenementen zoals werfcafé’s in persoon) persoonsgegevens doorgeeft aan T FUNDAMENT.

Welke gegevens verzamelt T FUNDAMENT?

T FUNDAMENT kan verschillende gegevens van u verzamelen. Indien u zich gratis registreert voor de toegang tot de T FUNDAMENT Website, social media pagina en de nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, verzamelt TFUNDAMENT de volgende gegevens:
– Naam; – Geslacht; – E-mailadres.

Indien u zich aansluit voor het betalend lidmaatschap of eerder eenmalig beroep doet op de
diensten van T FUNDAMENT:

– Bedrijfsnaam;
– Persoonlijke naam;
– Geslacht;
– Adres;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Financiële gegevens;
– Andere gegevens die relevant zijn voor de betrokken dienst.

Indien u zich aansluit bij T FUNDAMENT als Fundamentor:

– Bedrijfsnaam;
– Persoonlijke naam;
– Geslacht; – Adres;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Financiële gegevens;
– Andere gegevens die relevant zijn voor de betrokken dienst.

Vergeet T FUNDAMENT niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor T FUNDAMENT relevant is. Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat T FUNDAMENT de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan
uitvoeren. Op grond waarvan en waarvoor verzamelt T FUNDAMENT de persoonsgegevens?

1. op grond van uw toestemming

Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, zal T FUNDAMENT u expliciet toestemming vragen om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken voor die specifieke doeleinden. In dat geval hebt u
het recht om uw toestemming per eenvoudige e-mail terug in te trekken en om de verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

2. uit de noodzaak om een overeenkomst te kunnen sluiten met T FUNDAMENT

Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een (al dan niet precontractuele) dienst die wij verstrekken, onder meer het betalend lidmaatschap of om aan te sluiten als Fundamentor. Ook hier hebt u het recht om verwerkte gegevens in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

3. op grond van de gerechtvaardigde belangen van T FUNDAMENT

Een aantal persoonsgegevens worden verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van T FUNDAMENT, met name het garanderen van een groter gebruiksgemak waardoor de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Zo kunnen uw voorkeuren opgeslagen worden in een databank, gekoppeld aan uw naam zodat u, wanneer u inlogt op de T FUNDAMENT Website, onmiddellijk een rangschikking van data volgens uw persoonlijke voorkeuren kunt bekomen. Om dezelfde redenen worden cookies gebruikt op de TFUNDAMENT Website. T FUNDAMENT verwijst in dit opzicht naar de T FUNDAMENT.

COOKIE POLICY.

4. op grond van de wet

T FUNDAMENT zal eveneens alle persoonsgegevens verwerken die zij naar Europees of Belgisch recht verplicht is te verwerken. T FUNDAMENT zal u dergelijke verwerking en het doel daarvan meedelen, tenzij dat haar verboden is op grond van een wettelijke verplichting. TFUNDAMENT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEVEILIGING

T FUNDAMENT heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden. T FUNDAMENT streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen,
hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten. De TFUNDAMENT Website kan links naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing.

TOEGANG EN OVERDRACHT

De databanken van T FUNDAMENT kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van T FUNDAMENT. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens
niet aan derden doorgegeven, tenzij u uw toestemming daartoe geeft. Uw persoonsgegevens worden tevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

T FUNDAMENT zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. De Fundamentoren worden, in de uitoefening van hun diensten voor klanten van TFUNDAMENT, ook zelf als verwerkingsverantwoordelijke aanzien.

RETENTIE T FUNDAMENT

Zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. T FUNDAMENT houdt de gegevens actief bij tot één jaar na de beëindiging van de overeenkomst met T FUNDAMENT.
Indien u (tevens) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel of u gratis toegang wenste tot de TFUNDAMENT Website of social media pagina, wordt uw naam, geslacht en e-mailadres
bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. Verder bewaart T FUNDAMENT de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. T FUNDAMENT zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar
na het afsluiten van een opdracht bewaren. eLegal Consulting houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

UW RECHTEN

Onverminderd het voorgaande, beschikt u over het recht om T FUNDAMENT te verzoeken:
• om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;
• om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens;
• in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken;
• om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is;
• tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken.

WIJZIGINGEN

T FUNDAMENT kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. TFUNDAMENT zal de laatste versie van deze privacy policy op de T FUNDAMENT Website publiceren. Het is dus aan te raden deze privacy policy periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal TFUNDAMENT u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten. Deze privacy policy werd voor het laatst op 19 september 2018 geüpdatet.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar T FUNDAMENT haar zetel heeft.

CONTACT

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met T FUNDAMENT via info@tfundament.be. U kunt T FUNDAMENT (maatschap, KBO-nummer 0694.985.994) ook
steeds berichten via gewone post op haar zetel: 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48. Gelieve daarbij een recto-verso kopie van uw identiteitskaart over te maken. Klachten met betrekking tot deze privacy policy van T FUNDAMENT kunt u ook steeds richten aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35, Tel +32 (0)2274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN FUNDAMEMBERS

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gaan uit van maatschap T FUNDAMENT met zetel te 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48 en KBO-nummer 0694.985.994 (verder ‘T FUNDAMENT’).

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen TFUNDAMENT en de Klant (ook genaamd een ‘Fundamember’), voor zover hier door partijen niet schriftelijk van is afgeweken. In het geval dat bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de bepalingen uit algemene voorwaarden van de Klant, zijn enkel de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het enkele feit met T FUNDAMENT een contract aan te gaan, erkent de Klant kennis te hebben van onderhavige Algemene Voorwaarden en ermee in te stemmen. Hij erkent dat de voorwaarden integraal deel uitmaken van het contract met T FUNDAMENT. Hij verbindt er
zich toe deze Algemene Voorwaarden in al zijn aspecten te voldoen en na te leven, behoudens wanneer de bijzondere voorwaarden van de inschrijving of de Bijzondere Voorwaarden (zoals verder gedefinieerd) er uitdrukkelijk van afwijken. Aldus hebben de bepaling van een specifieke inschrijving voorrang op de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden voor zover ze er uitdrukkelijk van afwijken.
De Bijzondere Voorwaarden hebben desgevallend voorrang op onderhavige Algemene Voorwaarden voor zover ze uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

1.3. T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf datum van kennisgeving aan de Klant, in voorkomend geval via publicatie op de T FUNDAMENT Website.

1.4. Het feit dat T FUNDAMENT zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze Algemene Voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze Algemene Voorwaarden te beroepen.

1.5. De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

1.6. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee geldige overeenkomsten tot stand kunnen komen.

2. T FUNDAMENT Dienstverlening

2.1. ALGEMENE DIENSTEN

T FUNDAMENT levert de Klant, onder abonnementsformule en het één en ander met de mogelijkheid tot gebruikmaken van KMO-portefeuille, een algemeen dienstenpakket aan, samengesteld als volgt:

a. Ondersteuning van de Klant in het leveren, organiseren en coördineren van bedrijfsgerelateerde dienstverlening, onder meer op niveau van administratie, marketing, HR, technologie, IP, subsidies, juridische aspecten enz. Teneinde de noden van de Klant te achterhalen zal T FUNDAMENT bij de Klant een auditgesprek afnemen binnen de drie (3) maanden na de start van de lidmaatschapsperiode. De
vervoerskosten dienaangaande dienen afzonderlijk te worden vergoed. Dit auditgesprek wordt jaarlijks herhaald en dit binnen de drie (3) maanden na de start van iedere lidmaatschapsperiode. Zodoende zullen de bouwstenen jaarlijks opnieuw in kaart
worden gebracht. Dit onderdeel is steeds subsidieerbaar via de KMO-portefeuille.

b. In uitvoering daarvan, het aanbieden van de mogelijkheid om beroep te doen op een of meerdere door T FUNDAMENT geselecteerde en gespecialiseerde externe dienstverleners (ook wel genaamd ‘Fundamentoren’). De Klant geeft nu reeds voor alsdan de toestemming om diens ondernemingsgegevens met beknopte beschrijving van diens behoeften over te maken aan de relevante Fundamentor(en). De Klant stelt T
FUNDAMENT, binnen de grenzen van de wet en eventuele deontologische of andere verplichtingen, in kennis van de start en beëindiging van zijn samenwerking met een

Fundamentor, zowel als het verloop van die samenwerking. De Klant en Fundamentor beslissen vrij over het al dan niet aangaan, stopzetten en/of wijzigen of uitbreiden van een samenwerking met elkaar. De Klant doet dat op eigen risico en in rechtstreekse relatie tot de Fundamentor. De Fundamentor is derhalve als enige verantwoordelijk voor de aard, de inhoud en de kwaliteit van zijn dienstverlening, terwijl de Klant als enige
ertoe gehouden is de Fundamentor voor de geleverde diensten te vergoeden. TFUNDAMENT is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening van een Fundamentor of enige derde.

c. Het verstrekken aan de Klant van toegang tot de door T FUNDAMENT opgebouwde kennis binnen de voor de Klant relevante domeinen (‘Kenniscentra’). De Klant verwerft die toegang via (i) toegangsrechten tot de besloten T FUNDAMENT Website, (ii) up-to-date berichtgeving via sociale media. De toegang wordt verstrekt via het ter beschikking stellen van een account en toegangscode. Gebruikersaccount en
wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor ieder gebruik ervan.
De toegang tot de T FUNDAMENT Website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde onaangekondigd onderbroken worden, geheel of ten dele. T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor de T FUNDAMENT Website ten allen tijde af te sluiten, om welke reden
ook, tijdelijk dan wel definitief, voor alle dan wel bepaalde Klanten of bepaalde delen ervan en ongeacht de stand van de dienstverlening. T FUNDAMENT is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die voortvloeit uit de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de T FUNDAMENT Website, noch voor technische storingen in de communicatiekanalen die via de T FUNDAMENT Website ter beschikking worden
gesteld. Daarenboven streeft T FUNDAMENT naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de T FUNDAMENT Website. T FUNDAMENT kan evenwel niet garanderen dat de T FUNDAMENT Website geen virussen of andere (technische)
tekortkomingen bevat.

T FUNDAMENT en de Fundamentore streven ernaar de inhoud en informatie van de TFUNDAMENT Website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op de T FUNDAMENT Website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluiten T FUNDAMENT en de Fundamentoren uitdrukkelijk hun aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de
aangeleverde inhoud en informatie. Zo garanderen noch T FUNDAMENT, noch de Fundamentoren bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een
specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. T FUNDAMENT en de Fundamentoren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

d. Het verstrekken van de Klant van toegang tot 20 netwerkcafé’s (ook wel genaamd ‘werfcafé’s) per jaar zodoende de Klant toegang te geven tot een fysiek netwerk. Het verstrekken van de Klant van toegang tot de besloten Facebookpagina van TFUNDAMENT zodoende de Klant ook toegang te geven tot een online netwerk.

2.2. SPECIFIEKE DIENSTEN (hierna genoemd de ‘T FUNDAMENT-diensten’)

a. T FUNDAMENT levert de Klant, tegen vooraf overeen te komen bijzondere voorwaarden (de ‘Bijzondere Voorwaarden’) tegen verlaagd tarief, recht op deelname aan seminaries, infosessies, workshops, zitdagen en andere voor de bedrijfsvoering van de Klant relevante en kwaliteitsvolle initiatieven met betrekking tot kennisverspreiding. Deze TFUNDAMENT-diensten zijn steeds subsidieerbaar via de KMO-portefeuille.

b. Daarnaast biedt T FUNDAMENT, tegen vooraf overeen te komen Bijzondere Voorwaarden, specifieke, niet in het abonnement begrepen diensten aan zoals met betrekking tot een Project op maat.

3. Contract – Fees – Betaling

3.1. Het contract tussen de Klant en T FUNDAMENT komt tot stand van zodra de Klant heeft ingeschreven op het lidmaatschap en daarbij onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt automatisch verlengd op de verjaardag van het contract, tenzij de Klant het contract ten minste één maand voor de verjaardag van het contract heeft opgezegd per aangetekend schrijven. Heeft de Klant nagelaten het lidmaatschap op te zeggen, dan zal de Klant opnieuw een factuur met betrekking tot zijn jaarlijks lidmaatschap ontvangen.

3.2. Van zodra het contract is gesloten zal de Klant een factuur (onderscheid makende tussen wat subsidieerbaar is via de KMO-portefeuille en wat niet) met betrekking tot zijn lidmaatschap worden overgemaakt.

3.3. T FUNDAMENT is t.a.v. de Klant evenwel slechts gebonden tot het leveren van voormelde diensten van zodra het overeenkomstige factuurbedrag is ontvangen door T FUNDAMENT. Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille voor bepaalde onderdelen kunnen
evenwel tot veertien (14) dagen na de aanvang van de adviesverlening de online aanvraag tot subsidiëring indienen. Zij dienen T FUNDAMENT hiervan vóór aanvang van de gesubsidieerde dienstverlening op de hoogte te brengen.

3.4. Vervoerskosten dienen steeds afzonderlijk vergoed te worden. Deze zullen worden verrekend overeenkomstig de kilometervergoeding voor federale ambtenaren zoals van tijd tot tijd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

3.5. De T FUNDAMENT-diensten worden verstrekt tegen de in de Bijzondere Voorwaarden vastgestelde prijzen, meer BTW en andere voorwaarden.

3.6. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

3.7. Tenzij anders overeengekomen, kunnen alle prijzen jaarlijks aangepast worden aan de stijgende werkingskosten. Tenzij anders overeengekomen mag de verhoging op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

3.8. De door T FUNDAMENT voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum. Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille dienen ten laatste dertig (30) kalenderdagen na de online aanvraag hun aandeel op de rekening van de
KMO-portefeuille te storten en dienen van zodra het gesubsidieerde bedrag is overgemaakt door de overheid de betalingsopdracht zonder verwijl naar T FUNDAMENT door te voeren. Elke factuur waarvan het bedrag niet op de vervaldag is vereffend wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,00. Bovendien zal elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één procent per maand. Elke begonnen maand wordt
hierbij als een volledige maand beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van T FUNDAMENT verbonden aan de invordering van de schuld. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten,
intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

3.9. Onverminderd alle overige rechten van T FUNDAMENT heeft T FUNDAMENT het recht om haar diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of
niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

3.10. Betwistingen omtrent een factuur dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na kennisname van de factuur per aangetekend schrijven aan T FUNDAMENT kenbaar gemaakt te worden. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

4. Informatie

4.1. T FUNDAMENT verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Klant verstrekte informatie. T FUNDAMENT vertrouwt op de juistheid en volledigheid van die informatie. TFUNDAMENT kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid omwille van incorrecte of onvolledige informatie van de Klant.

5. Intellectuele rechten

5.1. De intellectuele eigendom over de T FUNDAMENT Website en de informatie erop verspreid berust uitsluitend bij T FUNDAMENT, dan wel heeft T FUNDAMENT een beperkt gebruiksrecht verkregen met betrekking tot de aangeleverde informatie of afbeelding van een derde partij. Onder intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle rechten van intellectuele eigendom in België of elders en die in verband staan met de T FUNDAMENT Website en de erop gepubliceerde inhoud, daaronder begrepen de knowhow en handelsgeheimen. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de T FUNDAMENT Website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van T FUNDAMENT. De inhoud van aangelegde databanken wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Het is een Klant niet toegestaan om via de T FUNDAMENT Website bekomen en intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz… te wijzigen, te verwijderen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.

T FUNDAMENT behoudt ook het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle andere door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook brochures en PowerPoints. De Klant aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van T FUNDAMENT. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Het is de Klant niet toegestaan intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz… te wijzigen, te verwijderen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De verbintenissen van T FUNDAMENT jegens de Klant hebben de aard van middelenverbintenis. T FUNDAMENT is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit een eigen opzettelijke fout. T FUNDAMENT is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving door de Klant of enige andere derde. De aansprakelijkheid van T FUNDAMENT voor niet-opzettelijke schade zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van de dienst. De Klant zal T FUNDAMENT vrijwaren tegen vorderingen van Fundamentoren in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de Klant en de Fundamentor.

6.2. Het recht op schadevergoeding vervalt zes (6) maanden nadat het feit dat aan de basis van de fout lag aan de Klant bekend werd of moest bekend zijn.

7. Overdracht van rechten

7.1. T FUNDAMENT kan haar rechten of plichten uit het contract met de Klant ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een met T FUNDAMENT of haar vennoten verbonden vennootschap van gelijke welke rechtsvorm. T FUNDAMENT zal hiertoe de Klant op de
hoogte brengen. De Klant kan op zijn beurt zijn rechten of plichten uit het contract met TFUNDAMENT niet overdragen.

8. Communicatie

8.1. Alle communicatie tussen T FUNDAMENT en de Klant gebeurt rechtsgeldig via elektronische post (e-mail), tenzij in onderhavige Algemene Voorwaarden nadrukkelijk anders bedongen. E-mails worden verzonden naar – voor wat betreft e-mails bestemd voor T FUNDAMENT: info@tfundament.be en voor wat betreft e-mails bestemd voor de Klant: op het e-mailadres door de Klant opgegeven bij zijn registratie als T FUNDAMENT Klant.

8.2. De Klant erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.

9. Autonome bepalingen.

9.1. De ongeldigheid, onwettelijkheid of onmogelijkheid om de gedwongen uitvoering van één of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden te bekomen, hebben geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering
van andere bepalingen te bekomen. Evenwel komen partijen overeen om de ongeldige bepaling door een gelijkwaardige, geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling te vervangen, voor zoveel als wettelijk mogelijk en, indien niet, door bepalingen en afspraken die de
betrachting van de partijen zoveel mogelijk evenaren en het evenwicht van de overeenkomst zoveel als mogelijk herstellen.

10. Privacy policy

De Klant geeft T FUNDAMENT de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestanden. T FUNDAMENT streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. T FUNDAMENT verwijst
dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van de T FUNDAMENT Website kan worden geconsulteerd en integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt aldus ook de
aanvaarding van de privacy policy van T FUNDAMENT in.

De Klant geeft aan T FUNDAMENT de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

11. Diverse

11.1. Tussen T FUNDAMENT en de Klant bestaat geen partnership of enige andere vorm van vennootschap of vereniging, noch kan T FUNDAMENT, dan wel de Klant zich aldus voordoen.

11.2. Noch T FUNDAMENT, noch de Klant is bevoegd de andere partij te vertegenwoordigen of te verbinden jegens wie dan ook, noch kan een partij zich aldus voordoen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.3. Zowel T FUNDAMENT als de Klant verbinden zich ertoe de informatie die zij/hij ingevolge de uitvoering van het contract verwierf en die verband houdt met de ander, diens activiteiten, diensten, vertrouwelijk te houden en enkel aan te wenden in het kader van de uitvoering van
het contract.

12. Geschillenregeling

Het Belgisch recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht is van toepassing. Iedere betwisting die verband houdt met het contract en deze Algemene Voorwaarden, interpretatie of uitvoering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van T FUNDAMENT, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van T FUNDAMENT.

T FUNDAMENT COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data bestanden die door een website op uw computer of mobiel apparaat
worden geplaatst wanneer u een website raadpleegt.
Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen ons de nodige inzichten
verschaffen teneinde de werking van een website te optimaliseren.
Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies (bijvoorbeeld bij
taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op
een website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring
te kunnen aanbieden).

DE T FUNDAMENT WEBSITE
Op de T FUNDAMENT Website worden de volgende cookies gebruikt:

1. Calendly

Calendly is software dat gebruikt wordt om online afspraken vast te leggen.
Het “__stripe-mid”-cookie: 352 dagen, termijn bepalen]
Het “_ga”-cookie: duurtijd 2 jaar, het identificeren van de gebruiker]

2. Google Analytics

Dit type cookies zetten we in om het gebruik van onze T FUNDAMENT Website te analyseren
zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren.
Houd er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat wij de T
FUNDAMENT Website aanpassen of omdat de regels omtrent cookies wijzigen. We doen ons
uiterste best om deze informatie altijd zo accuraat mogelijk te houden.

WAT KUNT U DOEN?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw
browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer
hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder
bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren)
werken.
Voorbeeld:
Bij browser Google Chrome
– Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
– Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop
‘Content settings’.
– Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

WIJZIGINGEN

T FUNDAMENT kan deze cookie policy op ieder moment wijzigen. T FUNDAMENT zal de laatste
versie van deze cookie policy op de Website publiceren. Het is dus aan te raden deze cookie
policy periodiek te bekijken.
Deze cookie policy werd voor het laatst op 1 oktober 2018 geüpdatet.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy. Alle geschillen worden bij voorkeur
in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze
cookie policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement
waar T FUNDAMENT haar zetel heeft.

CONTACT

Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met het gebruik van cookies door de T
FUNDAMENT Website in te dienen? Neem dan contact op met T FUNDAMENT via
info@tfundament.be. U kunt T FUNDAMENT (maatschap, KBO-nummer 0694.985.994) ook
steeds berichten via gewone post op haar zetel: 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48.
Algemene Voorwaarden T FUNDAMENT m.b.t. een project op maat

1. Alle rechtsverhoudingen aangaande evenementen tussen maatschap T FUNDAMENT​, ​met zetel te 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48 en KBO-nummer 0694.985.994, België (verder ‘T FUNDAMENT’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot inschrijving gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving en deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving voorrang. Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn in geval van inschrijving. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Deze algemene voorwaarden worden ook wel de Bijzondere Voorwaarden genoemd in de relatie met klanten die tevens hebben ingeschreven op de abonnementsformule (de ‘Fundamembers’). In de relatie met Fundamembers vullen deze Bijzondere Voorwaarden de Algemene Voorwaarden aan met betrekking tot projecten op maat en hebben zij voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor zover zij ervan afwijken.

2. De klant geeft T FUNDAMENT de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. T FUNDAMENT streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. T FUNDAMENT verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.tfundament.be ​kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt aldus ook de aanvaarding van de privacy policy van T FUNDAMENT in.

De klant geeft aan T FUNDAMENT uitdrukkelijk de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

T FUNDAMENT behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities, PowerPoints) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel persoonlijk gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.
Elke overeenkomst komt tot stand bij de inschrijving. Van zodra het contract is gesloten zal de klant een factuur (onderscheid makende tussen wat subsidieerbaar is via de KMO-portefeuille (zoals een intake gesprek met audit) en wat niet (zoals het samenstellen van een projectteam)) worden overgemaakt. Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door T FUNDAMENT. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt bij de inschrijving blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

Zowel T FUNDAMENT als de klant verbinden zich ertoe de informatie die zij/hij ingevolge de uitvoering van de opdracht verwerft en die verband houdt met de ander, diens activiteiten, diensten, vertrouwelijk te houden en enkel aan te wenden in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.
Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht T FUNDAMENT van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. T FUNDAMENT kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het project niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige informatie van de klant.
Wanneer relevant voor de dienst, geeft de klant nu reeds voor alsdan de toestemming om diens ondernemingsgegevens met beknopte beschrijving van diens behoeften over te maken aan de relevante Fundamentor(en). T FUNDAMENT begeleidt de klant, waar nodig, in de keuze van de Fundamentor en wordt door de klant gemandateerd om, wanneer de klant daartoe verzoekt, de lopende dienstverleningen met de Fundamentoren te faciliteren, te coördineren en er toezicht op uit te oefenen, in rechtstreeks contact met de klant en de Fundamentoren. De klant stelt T FUNDAMENT, binnen de grenzen van de wet en eventuele deontologische of andere verplichtingen, in kennis van de start en beëindiging van zijn samenwerking met een Fundamentor, zowel als het verloop van die samenwerking. De klant en Fundamentor beslissen vrij over het al dan niet aangaan, stopzetten en/of wijzigen of uitbreiden van een samenwerking met elkaar. De klant doet dat op eigen risico en in rechtstreekse relatie tot de Fundamentor. De Fundamentor is derhalve als enige verantwoordelijk voor de aard, de inhoud en de kwaliteit van zijn dienstverlening, terwijl de klant als enige ertoe gehouden is de Fundamentor voor de geleverde diensten te vergoeden. T FUNDAMENT is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening van een Fundamentor of enige derde, ook al werd de klant door T FUNDAMENT begeleid in de keuze ervan, of ook al werd de samenwerking tussen de klant en de Fundamentor door T FUNDAMENT mee opgevolgd.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten. Vervoerskosten zullen worden verrekend overeenkomstig de kilometervergoeding voor federale ambtenaren zoals van tijd tot tijd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. T FUNDAMENT is t.a.v. de klant evenwel slechts gebonden tot het leveren van voormelde diensten van zodra het overeenkomstige factuurbedrag is ontvangen door T FUNDAMENT.

Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille kunnen tot veertien (14) dagen na de aanvang van de adviesverlening de online aanvraag tot subsidiëring indienen. Zij dienen T FUNDAMENT hiervan vóór aanvang van de gesubsidieerde dienstverlening op de hoogte te brengen. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

9. De facturen van T FUNDAMENT zijn betaalbaar op het adres van T FUNDAMENT via het rekeningnummer vermeld op de factuur en dit binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum.

Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille dienen ten laatste dertig (30) kalenderdagen na de online aanvraag hun aandeel op de rekening van de KMO-portefeuille te storten en dienen van zodra het gesubsidieerde bedrag is overgemaakt door de overheid de betalingsopdracht zonder verwijl naar T FUNDAMENT door te voeren.

Elke factuur waarvan het bedrag niet op de vervaldag is vereffend wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00. Bovendien zal elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één procent per maand. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van T FUNDAMENT verbonden aan de invordering van de schuld. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien T FUNDAMENT geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
Indien de klant na de inschrijving de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert na de inschrijving, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. De klant dient aldus het factuurbedrag alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die T FUNDAMENT reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.
Alle elementen die, buiten de wil van T FUNDAMENT op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van T FUNDAMENT de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. T FUNDAMENT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft T FUNDAMENT daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.
T FUNDAMENT heeft uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in geval van schending door de klant van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de inschrijving. De opschorting/ontbinding zal schriftelijk door T FUNDAMENT worden medegedeeld. De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking ingevolge dit artikel zijn voor rekening van de klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.
T FUNDAMENT verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. T FUNDAMENT is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. T FUNDAMENT kan voor de

uitvoering van haar prestaties of delen ervan een beroep doen op externe dienstverleners. T FUNDAMENT kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties of het advies van dergelijke dienstverleners.

15.De verbintenissen van T FUNDAMENT jegens de klant hebben de aard van middelenverbintenis. T FUNDAMENT is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit een eigen opzettelijke fout. T FUNDAMENT is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving door de klant of enige andere derde. De aansprakelijkheid van T FUNDAMENT voor niet-opzettelijke schade zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van de dienst. Het recht op schadevergoeding vervalt zes (6) maanden nadat het feit dat aan de basis van de fout lag aan de klant bekend werd of moest bekend zijn. ​De klant zal T FUNDAMENT vrijwaren tegen vorderingen van Fundamentoren in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de Klant en de Fundamentor.

T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking vanaf datum van kennisgeving aan de klant, in voorkomend geval via publicatie op de T FUNDAMENT website. Op lopende overeenkomsten blijven uiteraard de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.
Het feit dat T FUNDAMENT zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze algemene voorwaarden te beroepen
De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee geldige overeenkomsten tot stand kunnen komen. A​lle communicatie tussen T FUNDAMENT en de klant gebeurt rechtsgeldig via elektronische post (e-mail), tenzij in onderhavige algemene voorwaarden nadrukkelijk anders bedongen. E-mails worden verzonden naar – voor wat betreft e-mails bestemd voor T FUNDAMENT: info@tfundament.be en voor wat betreft e-mails bestemd voor de klant: op het e-mailadres door de Klant opgegeven bij zijn inschrijving. De klant erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.
T FUNDAMENT kan haar rechten of plichten uit de overeenkomst met de klant ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een met T FUNDAMENT of haar vennoten verbonden vennootschap van gelijke welke rechtsvorm. T FUNDAMENT zal hiertoe de Klant op de hoogte brengen. De klant kan op zijn beurt zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met T FUNDAMENT niet overdragen.
De ongeldigheid, onwettelijkheid of onmogelijkheid om de gedwongen uitvoering van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden te bekomen, hebben geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering van andere bepalingen te bekomen. Evenwel komen partijen overeen om de ongeldige bepaling door een gelijkwaardige, geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling te vervangen, voor zoveel als wettelijk mogelijk en, indien niet, door bepalingen en afspraken die de

betrachting van de partijen zoveel mogelijk evenaren en het evenwicht van de overeenkomst zoveel als mogelijk herstellen.

21. Het Belgisch recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht is van toepassing. Iedere betwisting die verband houdt met deze algemene voorwaarden, haar interpretatie of uitvoering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van T FUNDAMENT, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van T FUNDAMENT.

Algemene Voorwaarden T FUNDAMENT m.b.t. evenementen

1. Alle rechtsverhoudingen aangaande evenementen tussen maatschap T FUNDAMENT​, ​met zetel te 8501 KORTRIJK, Gullegemsestraat 48 en KBO-nummer 0694.985.994, België (verder ‘T FUNDAMENT’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot inschrijving gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving en deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving voorrang. Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn in geval van inschrijving. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Deze algemene voorwaarden worden ook wel de Bijzondere Voorwaarden genoemd in de relatie met klanten die tevens hebben ingeschreven op de abonnementsformule (de ‘Fundamembers’). In de relatie met Fundamembers vullen deze Bijzondere Voorwaarden de Algemene Voorwaarden aan met betrekking tot evenementen en hebben zij voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor zover zij ervan afwijken. De toegang tot twintig (20) netwerkcafé’s (ook wel ‘werfcafé’s’ genaamd) is inbegrepen in het abonnement van Fundamembers.

Onder ‘evenementen’ wordt verstaan: workshops, seminaries, werfcafé’s, infosessies.

2. De klant geeft T FUNDAMENT de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. T FUNDAMENT streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. T FUNDAMENT verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.tfundament.be ​kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt aldus ook de aanvaarding van de privacy policy van T FUNDAMENT in.

De klant geeft aan T FUNDAMENT uitdrukkelijk de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

3. T FUNDAMENT behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities, PowerPoints) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeld- of geluidsopnamen van een (gedeelte van) een evenement is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke overeenkomst komt tot stand bij de inschrijving. Van zodra het contract is gesloten zal de klant een factuur worden overgemaakt.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en inclusief andere bijkomende kosten, zoals kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering indien van toepassing. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn steeds voor de klant. Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille kunnen tot veertien (14) dagen na de aanvang van de adviesverlening de online aanvraag tot subsidiëring indienen. Zij dienen T FUNDAMENT hiervan vóór aanvang van de gesubsidieerde dienstverlening op de hoogte te brengen. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.
De facturen van T FUNDAMENT zijn betaalbaar op het adres van T FUNDAMENT via het rekeningnummer vermeld op de factuur en dit binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij het evenement vroeger valt. In dit laatste geval dient de Klant de factuur te voldoen vóór de dag van het evenement.

Klanten die gebruik maken van de KMO-portefeuille dienen ten laatste dertig (30) kalenderdagen na de online aanvraag hun aandeel op de rekening van de KMO-portefeuille te storten en dienen van zodra het gesubsidieerde bedrag is overgemaakt door de overheid de betalingsopdracht zonder verwijl naar T FUNDAMENT door te voeren.

Elke factuur waarvan het bedrag niet op de vervaldag is vereffend wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00. Bovendien zal elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één procent per maand. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van T FUNDAMENT verbonden aan de invordering van de schuld. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien T FUNDAMENT geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
T FUNDAMENT verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant de inschrijving wenst te annuleren. De klant kan zijn inschrijving tot tien (10) kalenderdagen voor de dag van het evenement gratis annuleren. In dat geval zal T FUNDAMENT de klant het inschrijvingsgeld binnen de tien (10) kalenderdagen na de inschrijving terugstorten. Indien T FUNDAMENT al bepaalde kosten (bv. bestelling lunch, huur van locatie) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen die niet gerecupereerd kunnen worden, dienen deze kosten evenwel steeds integraal vergoed te worden.

T FUNDAMENT zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van het evenement in geval het evenement niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van

annulatie door T FUNDAMENT, zal T FUNDAMENT het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.

Tijdens het evenement kunnen foto’s genomen worden, dewelke T FUNDAMENT kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.
Alle elementen die, buiten de wil van T FUNDAMENT op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van T FUNDAMENT de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. T FUNDAMENT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft T FUNDAMENT daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.
T FUNDAMENT verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. T FUNDAMENT is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. T FUNDAMENT kan voor de uitvoering van haar prestaties of delen ervan een beroep doen op externe dienstverleners (al dan niet Fundamentoren). T FUNDAMENT kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties, inhoud of kwaliteit, van dergelijke dienstverleners. Ook dient de klant ermee rekening te houden dat materiaal gebruikt gedurende evenementen kan beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke externe dienstverleners.

12.De verbintenissen van T FUNDAMENT jegens de klant hebben de aard van middelenverbintenis. T FUNDAMENT is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit een eigen opzettelijke fout. T FUNDAMENT is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving door de klant of enige andere derde. De aansprakelijkheid van T FUNDAMENT voor niet-opzettelijke schade zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van de dienst. Het recht op schadevergoeding vervalt zes (6) maanden nadat het feit dat aan de basis van de fout lag aan de klant bekend werd of moest bekend zijn.

T FUNDAMENT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking vanaf datum van kennisgeving aan de klant, in voorkomend geval via publicatie op de T FUNDAMENT website. Op lopende overeenkomsten blijven uiteraard de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.
Het feit dat T FUNDAMENT zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze algemene voorwaarden te beroepen

De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee geldige overeenkomsten tot stand kunnen komen. A​lle communicatie tussen T FUNDAMENT en de klant gebeurt rechtsgeldig via elektronische post (e-mail), tenzij in onderhavige algemene voorwaarden nadrukkelijk anders bedongen. E-mails worden verzonden naar – voor wat betreft e-mails bestemd voor T FUNDAMENT: info@tfundament.be en voor wat betreft e-mails bestemd voor de klant: op het e-mailadres door de Klant opgegeven bij zijn inschrijving. De klant erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.
T FUNDAMENT kan haar rechten of plichten uit de overeenkomst met de klant ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een met T FUNDAMENT of haar vennoten verbonden vennootschap van gelijke welke rechtsvorm. T FUNDAMENT zal hiertoe de klant op de hoogte brengen. De klant kan op zijn beurt zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met T FUNDAMENT niet overdragen.
De ongeldigheid, onwettelijkheid of onmogelijkheid om de gedwongen uitvoering van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden te bekomen, hebben geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering van andere bepalingen te bekomen. Evenwel komen partijen overeen om de ongeldige bepaling door een gelijkwaardige, geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling te vervangen, voor zoveel als wettelijk mogelijk en, indien niet, door bepalingen en afspraken die de betrachting van de partijen zoveel mogelijk evenaren en het evenwicht van de overeenkomst zoveel als mogelijk herstellen.
Het Belgisch recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht is van toepassing. Iedere betwisting die verband houdt met deze algemene voorwaarden, haar interpretatie of uitvoering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van T FUNDAMENT, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van T FUNDAMENT.